افزودن نظر جدید

سلام . اگر موبدان میدانستند که در پشت عادت ماهانه زنان چه حکمتی نهفته از این کارهای احمقانه نمی کردند. انسان چه مرد و چه زن دارای بعد شیطانی و حیوانی است . اسرار ربوبی که فقط در مورد بارداری و عادت ماهانه شدن زنان به کار رفته خیلی شبیه به مراحل سلوک عملی است که مثلا فردی مثل مولانا و شیخ اشراق آن را طی کرده اند زنان حتی برای رسیدن به مدارج سیر و سلوک و ریاضت نفس نیاز به راه مردانه ندارند مثلا گفتن ذکر فراوان و یا روزه های سخت, شب بیداری و نخوابیدن چون خود بدن زن با انقباض و انبساطی که در اثر بارداری و عادت ماهانه تحمل می کند خود به خود او را به سلوک عملی و ریاضت نفس چه بخواهد و چه نخواهد وارد می کند چیزی که مردان باید با ریاضت از خارج بدن برای نفس خویش ایجاد کنند زنان از درون آن ریاضت را دارند.حال فایده این ریاضت چیست؟سربسته بگویم این ریاضت نفس زنان از کرامات خداوند فقط برای عقول مخلص است زیرا زنان دارای عقل ادراکی هستند در هفت روز عادت ماهانه زنان در حالت مذکور انوار حقیه ذات خود هستند و مردان در این ایام حق نزدیکی با زنان را ندارد از آنجایی که مردان قدرت کنترل خود را ندارند بنابراین خداوند با ایجاد خون ریزی در این دوران مردان را مجبور می کند تا از زنان دور شود تا نفس زنان در این دوره که مذکور انوار حقیه ذات خود هستند را سپری کنند (حال بگذریم از علوم ظاهری دوران عادت ماهانه که در بارداری و تولید هورمون در بدن زن نقش بسزایی دارد ) این مورد درست مانند سلوک عملی است که عارف پس از سپری کردن دوران ریاضت خود توانسته انوار حقیه بدن خود را استخراج کند در این حال است که از ذکر معاف شده تا انوار حقیه بدن بتواند بدن را مذکور ذات خود کند. نتیجه اینکه بارداری و عادت ماهانه باعث صیقل نفس شده و نفس را تطهیر می کند.این در حالی است که مردان برای خروج از بعد شیطانی باید به ریاضت نفس از خارج از بدن مثل کار های سخت، نماز و روزه فراوان ...... بپردازند. در واقع این کرامات خدا برای عقول عاشق (عقل زن) است.البته که هر که در این بار مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.