افزودن نظر جدید

زرتشت هم پیامبر نبوده است و در پیامبری او هیچ دلیلی وجود ندارد: دیدگاه ابوریحان بیرونی درباره زرتشت : http://www.adyannet.com/news/15256
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.