افزودن نظر جدید

حرمسرا در ایران باستان مرسوم بود. تقریبا همه پادشاهان ایران باستان، حرمسرا داشتند: https://www.adyannet.com/fa/news/36614 و معادل پارسی باستانیِ واژه حرمسرا، xšapā.stāna خشَپاستانَه بود. یعنی مکانِ شب.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.