افزودن نظر جدید

شما فرق توصیه بر بی وطنی را با تمام عالم را یک وطن و تمام مردم روی زمین را اهل کره ارض محسوب داشتن و کل کره زمین را متعلق به خداوند، پروردگار عالم و عالمیان دانستن متوجه نشده اید. کمی منصف تر باشید. با انتشار دروغ نسبت به هر عقیده ای، به اعتبار خودتان لطمه میزنید. من در جایی خوانده ام عبدالبها رو آخوندها به زور از ایران تبعید کردند ولی اون همواره خودشو ایرانی میدانست. من از دوستای بهاییم بدی ندیدم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.