افزودن نظر جدید

در یک جمله این تراوشات و محکوم کردن دیکران و حق دانستن خودتون فقط از ،مغزهای کوچک زنگ زده تراوش میکنه.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.