افزودن نظر جدید

سند تاریخی مربوط به 1270 قمری، در باب ویران شدن پل را بخوانیم: «مقارن اين حال محمد رحيم خان هم با سواران بختيارى و پشتكوهى به كنار رودخانه صميره و پل گاوميشان رسيد و از رودخانه عبور كرد. پل آن موقع هم شكسته بوده ايلدرم ميرزا به اتفاق قواى كمكى محمد رحيم خان به جبهه متحده عشاير حمله آورده شكست فاحشى به آنان وارد ساختند». سند: محمد رضا واليزاده معجزى‏، تاريخ لرستان روزگار قاجار، تهران‏: انتشارات حروفيه‏، 1380، ص 88.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.