افزودن نظر جدید

نه که شما خدا را در نظر گرفتید. بابا این حدیث اهتدیتم اقتدیتم رو علمای اهل سنت ردّ کردند. تازه بیشتر صحابه از جمله خلفا متخلف بودند که باز در کتابای خودتون تخلفات اونا را علمای خودتون آوردند. اونوقت چطور این متخلفین میخوان مارو هدایت کنند؟؟؟؟؟؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.