افزودن نظر جدید

بهتر است که دراین کشور پهناور و متمدن و دارای فرهنگ ها و ادیان مختلف به عنوان یک هموطن به عقاید و باورهای سایر هموطنان احترام بگذاریم. چون رد و قبول همه در پرده ی غیب است زنهار نکنی کسی را عیب،که عیب است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.