افزودن نظر جدید

جناب محمدی لینک فوق را مطالعه کنید و اسناد را ببینید. بدانید که موبدان زرتشتی و برخی از لیدرهای باستانگرایی با مغلطه و دروغ در پی فریب دادن شما هستند و گویا موفق هم شدند. همه پژوهشگران منصف و بی‌غرض, ازدواج با محارم در تاریخ زرتشتی را باور دارند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.