افزودن نظر جدید

ازدواج با محارم در شریعت زرتشتی کاملاً وجود داشته و این یک موضوع روشن است. تردیدی در آن نیست. حدود 80 سند که برخی از آنان اسناد زرتشتی هم هستند وجود دارد که این مسئله را ثابت میکند. بخوانید: [http://www.adyannet.com/fa/book/25068]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.