افزودن نظر جدید

من برای اولین بار شبکه ایشان را برای مدتی مشاهده کردم و واقعاً تاسف خوردم به حال کسانی که درمجلس نشسته بودند و ملتمسانه از او انتظار توجهی داشتند دلم به حال این جماعت سوخت که خرافات در عمق جانشان چنان رخنه کرده است که عقل خداداد را تعطیل کرده ودل به این خزعبلات سپرده اند البته مردم در این روزگار به قدری گرفتاریهای متعدد دارند ویا برایشان ایجاد کرده اند که مستاصل شده به حکم العاجز یتشبث بکل حشیش مانند غریقی دست به هر بوته سستی می زنند شاید راه نجاتی باشد درحالی که بادرایت حکومت در امر رفاه مادی ومعنوی مردم ،می شد ازمرارتهایشان تا حدود زیادی کاست و از امنیت روانی معقولی برخوردارشان کرد واین جماعت را آواره اقصی نقاط عالم نمی کرد. افسوس وهزار افسوس...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.