افزودن نظر جدید

سلام ناشناس. برای جواب جواب هم جوابی هست. البته اگر جواب از خصم باشد. ظمنا ادعای بدون دلیل که نشد صحبت دلیل بیاورید هرچند برهان باشد مطمئن باشید پاسخ خواهیم داد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.