افزودن نظر جدید

ابوطالب محمد بن احمد علقمى اسدى وزير المستعصم قبل از تسلط هولاکو خان مغول بر بغداد و مرکز خلافت اسلامی بود. بعدها وی در زمان تسلط هولاکو بازهم وزیر باقی ماند. چون شیعه بود از طرف معاندین شیعه و به ویژه امروزه گروه های سلفی همیشه مورد این شبهه واقع شده است که وی به خلیفه خیانت کرده وبه دلیل این خوش خدمتی در تصرف بغداد، وزارتش را هولاکو استمرار داده است. اما پاسخ آن نیز روشن است. بغداد در محاصره کفار مغول و خلیفه در حال میگساری است.از این خلیفه چه توقعی می توان داشت. اگر نبود تلاش های افرادی چون ابن علقمی و علامه طوسی برای حفظ حداکثری میراث اسلامی جاهلان مغول دودمان تمدن و آثار اسلامی را به آتش جهل خود می سوزاند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.