افزودن نظر جدید

بی بی سی نه چم دیدن مرحومه دباغ را دارد و نه چشم دیدن آرتیمیس.بی بی سی چشم دیدن هیچ ایرانی و هیچ مسلمانی را ندارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.