افزودن نظر جدید

با سلام دراینکه عمر اعراب را به حمله به ایران تحریک کرد بدون اینکه ایرانیان به اعراب ظلمی کرده باشند شکی نیست. اما این حدیث آقای فریشلر هم به نظر صحیح نمی آید چون این حرف به این معنا است که اعراب در حال زراعت و صنعتگری بودند و عمر گفته دست بردارید و با شمشیر ثروت بدست آورید. این درحالی است که کشاورزی و صنعتگری در بین اعراب شغل اصلی نبوده است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.