افزودن نظر جدید

1. اينكه چيزي بعدها نوشته شده باشد، آيا از ديد شما نقطه ضعف است؟ اگر چنين باشد، بسياري از متون تاريخي ايران باستان، «بعدها» نوشته شد و لذا جاي افتخار ندارد. 2. همانطور كه در متن آمده است، منطقه هَگَر (بحرين قديم) كل سرزمين‌هاي امروزي امارات، قطر، قطيف عربستان، احساي عربستان و... را شامل مي‌شد. مسلمان شدن سيبخت بدين معنا نيست كه همه مردم در همه آن سرزمين‌ها مسلمان شده باشند. جزيه از كساني گرفته شد كه حاضر به پذيرش اسلام نشدند. در حقيقت، بخشي از مردم، مسلمان شدند و بخشي نيز مسلمان نشدند (كه اين دسته جزيه ميدادند).
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.