افزودن نظر جدید

وقتی شمامی فرمائیدبخاطر امکان کشته شدن امام عصر غایب است شمابااین حرف اعتقادماشیعیان رانسبت به قادرمتعال،خداوندسبجان،وقدرت اوکه برکل جهان وآفرینش محیط است کوچک شمرده وقدرت اوراازحفظ جان مخلوق خودکه خودبه اوجان داده وصاحب جانهااست ومأموراوبرای جاری امورجهانست کوچک میشماریداین یک حرف علط وسؤال برانگیز برای پیروان دیگراست واعتقادماشیعیان زیرسؤال میرودکسی که شیعه است واعتقادداردهمین حرف صحیح ودرست کافی است هنگام ظهورامام عصرفقط به وقت معین به تشخیص خالق متعال است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.