افزودن نظر جدید

اتفاقا بودن چندین روایت در مورد مرگ کوروش( که توسط بسیاری از تاریخنویسان دیگه ذکر شده خود) خود بخود احتمال اشتباه بودن قضیه افزایش پیدا میکنه//// شما هرجور دوسداری فکر کن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.