افزودن نظر جدید

فرشید * این نوشتار بر پایه دیدگاه هرودوت است * اگر نیک بنگرید خواهید دید که نام نوشتار چنین است: *نقدی بر تک همسری کورش (با نگاه به تاریخ هرودوت)* و اکنون چند پرسش: آیا در تاریخ هرودوت چنان که در نوشتار آمده، نیامده است؟ *‌ اگر آمده است که خرده گیری‌تان نابجاست * اگر نیامده است پس به کمک بن مایه، این نوشتار را بررسی کنید *‌ اینکه برخی دیدگاه هرودوت را پذیرفته و برخی نپذیرفته‌اند، سخنی پیش پا افتاده است * و این نوشتار نیز تنها دیدگاه هرودوت را گفته است و در پی داوری نبوده و نیست * خردمندی بهترین راه است *
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.