افزودن نظر جدید

ایا از بین بردن ائین نبونید و ائین سین یا شین یا همان ماه پرستی و جایگزینی آئین مردوک از بین بردن دین و آئین نیست و شما ادعا دارید رواداری در حکومت کوروش وجود داشته همان نبونید در کتیبه ی خویش اشاره به این داشته که مردوک قابل احترام من است ولی شین یا سین برای من قابل احترامتر است و حال میبینیم که کوروش ان ائین را نابود ساخت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.