افزودن نظر جدید

در درجه ی اول بارها تذکر دادم که حکومت هخامنشیان حکومت مذهبی نبود ... دین از سیاست جدا بود .... هرتل هرتسفلد و جناب گیمن زرتشتی بودن هخامنشیان را مسلم دانسته اند و تاریخ نویسانی چون هرودوت و گزنفون برای داریوش و کوروش نصب نامه ی شاهی ذکر کرده اند .... در ضمن اگر داریوش علیه مغان برخواسته دلیل بر غیر زرتشتی بودن نیست ... پس از مرگ کموجیه و بردیا و با به قدرت رسیدن گئوماته مغ , مغان میخواستند قدرت بدست بگیرند و عقیده ی خود را (حال بماند پیرو چه دینی بوده اند ) بر جامعه تحمیل کنند و یک حکومت مذهبی به وجود اورند و تمام پیروان مذاهب دبگر را سرکوب کنند(دقیقا کاری که مسیحیت کلسایی یا کلیسای زرتشتی در دوران ساسانیان کرد) (گئوماته ی مغ تمام پرستشگاه های تدیان دیگر را نابود کرد و انان را سرکوب مینمود) داریوش از این این شورش و عمل ننگین جلو گیری کرد .... اشراف و دیگر کسانی که علیه داریوش قیام کردند مخیواستند به دل خود صابون بزنند و قدرت را بدست خود بگیرند پس داریوش برای برقراری ارامش در کشور باید اشوبگران و اغتشتاشگران را سرکوب میکرد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.