افزودن نظر جدید

سلام. 1. اينكه گزنفون از واژه خدايان (Zeus, to Helius, and to the rest of the gods) استفاده كرده است، به اين معني نيست كه او كورش را مانند يونانيان چندگانه پرست ميدانست ؟ 2. اينكه گزنفون، فرشتگان را به خدايان ترجمه كرده باشد، ديدگاه شخصي شماست ؟ يا دليلي بر آن داريد ؟ 3. آيا در دين اصيل زرتشتي، پرستش و قرباني كردن براي امشاسپندان و ايزدان و جايز است ؟ 4. در آيين ميترا پرستش و قرباني كردن براي ايزدان و خدايان جايز است، چرا راحت نتيجه نگرفتيد كه كورش ميترائيست بوده است ؟ همچنين در آيين سنتي مغان، حال چرا به راحتي نتيجه نگرفتيد كه كورش همكيش مغان مادي بوده است ؟ در آيين ماقبل زرتشتي هم براي خدايان (يا ايزدان و ....) پرستش و قرباني ميشد. چرا راحت نتيجه نگرفتيد كه كورش چنين ديني داشت ؟ سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.