افزودن نظر جدید

پاسخ به سید محمدرضا غفاریان: سند در متن آمده است. در همین سایت تعداد زیادی مقاله مستند در افشای انحرافات و نقد افکار و رفتارهای شیخیه موجود است. اگر مغرض هستید که هیچ. اگر نه، مطالعه بفرمایید. https://www.adyannet.com/fa/category/681
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.