افزودن نظر جدید

سلام . اینکه امروزه زرتشتی ها - بدون هیچ دلیل فقهی - اول نماز چه میگویند ، دلیلی علمی و محکمه پسند نیست . من از شما سندی علمی خواستم که نشان دهید مز یعنی جان ... . همچنین ما عبارتی به عنوان اهورا مز « و » دا نداریم . بلکه مزدا درست است نه مزوَدا / موبد فیروز آذرگشسب هم مبلغ دین زرتشتی بود که برای تبلیغ دین خود به هر وسیله ای دست اندازی میکرد . ترجمه ایشان هیچ ارزش علمی ندارد . مخصوصاً اینکه ایشان در ترجمه ی گاتها در ترجمه ی بسیاری از عبارات ذهنیت خود را بر متن گاتها غلبه داده است مثلاً دئو را به معنی بت گرفته اند !!! و دیگر اشکالاتی که بر پژوهشگران روشن است ، واقعاً ترجمه ایشان هیچ ارزش علمی ندارد . اما درباره ی سند طبری برای اینکه زرتشت مورد نفرین شاگردان خاص ارمیای نبی واقع شده ، در یادداشتهایم در این زمینه نکته ای ندارم جز اینکه احتمالاً از منابع اهل کتاب بهره برده است . البته این سخن طبری دقیقاً موافق با اوستا و متون پهلوی زرتشتی است . شاگردان ارمیای نبی با جریان کابالیسم مواجه بودند . جریانی که در پی احیای تفکرات شمرون بن یساکار بودند ( سازنده گوساله طلایی و ستاینده روح گاو ) . در اوستا نیز بارها و بارها روح گاو و حتی روح مقدسی در کالبد گاو حلول می کند و حتی گوساله طلایی ستوده شده است ! در شاهنامه هم جزئیاتی دقیق از این ماجرا تأیید شده است ! طبری میگوید وقتی زرتشت نزد گشتاسپ رفت چون زبان زرتشت عبری بود ، برای گشتاسپ روشن و قابل فهم نبود . وزیر گشتاسپ سخنان زرتشت را به زبان خودی ترجمه کرد و این شد کتاب زند ! جالب اینجاست که فردوسی هم در ماجرای گشتاسپ و اسفندیار در زمان زرتشت می گوید زند و اوستا در دست گشتاسپ بود ... ! یعنی زبان زرتشت برای دربار به هر دلیل قابل فهم نبود . پس دلیلی هم بر انکار قول طبری وجود ندارد وقتی که با جزئیات تاریخی اوستایی مطابق است . و البته دلایل فراوانی از متن اوستا در تأیید سخن طبری ارائه شد . حتی جالب است که آن بخش از گاتها که به داستان مهاجرت زرتشت از نقطه ای نامعلوم به بلخ حکایت می کند به طرزی مشکوک در تاریخ محو شده است !!! استاد پورداود البته میگوید کلمه ای از این جمله حدف شده است . لیکن وقتی کلمه ای حذف شود هرآینه احتمال و امکان حذف بخشهای بیشتری از این ماجرا در گاتها هم وجود خواهد داشت . به هر روی دلایل فروانی از اوستا در تأیید اختلاف نظر زرتشت و شاگردان ارمیای نبی ( ع ) وجود دارد که در متن مقاله آمده است .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.