افزودن نظر جدید

فردوسی زرتشتی بود ، "به نام خداوند جان و خرد" که در ابتدای اشعار اوست اهورا =خداوند ، مز =جان، دا = خرد اشعاری که بیانگر شیعه بودن فردوسی خردمند باشد اصالت و تشابهی به اشعار وی ندارند .معمولا طبری منبع تمام علوم تاریخی ایران است و ابن جزیر ازو تاثیر بسیار زیادی پذیرفته و تا سال 915 میلادی کاملا نوشته طبری را کپی میکرده که اگر حوالی سال 650 را برای زرتشت بدانیم حقیقت سخن من مشخص میشود ؛سخن من این بود که خود طبری هم از منابع زرتشتی بهره برده است ! البته اجباری درین سخن نبود ولی به هرحال سخن گفتن از 2700 سال پیش بدون هیچ سندی غیرممکن است! اوستا سینه به سینه به دوران کتابت رسیده است و درین دوران تحریفات بسیاری دیده است ولی چون موبدان به حفظ گاتاها توسط مردم اصرار داشته اند و کسانی که تا سه سال گاهان نمیخواندند را مجازات میکردند سروده های خود زرتشت کمتر صدمه دیده اند . به هرحال سوال اصلی مرا پاسخ ندادید ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.