افزودن نظر جدید

فردوسی کجا زرتشت را ستایش کرده است؟ یک بار دیگر داستان ظهور زرتشت در زمان کی گشتاسپ و ارتباط اسفندیار شاهزادۀ قدرت طلب ایرانی با وی و برخورد رستم -قهرمان ملی شاهنامه- با آیین زرتشت را بخوانید!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.