افزودن نظر جدید

کوروش پرستان بدانند که همزمان با فتح مکه توسط پیامبر سپاهی از ایرانیان در حال بازگشت از یمن بودند و مسیر کاروانرو مکه را ب عنوان مسیربرگشت انتخاب کرده بودند. در توقف مکه با اسلام آشنا شدند و ایمان آوردند و پس از بازگشت به ایران شروع به تبلیغ کردند و نهایتا همه ایرانیان ایمان آوردند و هیگاه اعراب به داخل خاک ایران پای ننهادند. هیچ زن ایرانی بعنوان کنیز و هیچ مرد ایرانی بعنوان برده و موالی به عربستان نرفت. خون هیچ ایرانی روی زمین ریخته نشد و آیات جهاد و شهادت در باب مبارزه با نفس اماره هستند .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.