افزودن نظر جدید

این کشتارها نه برای ترویج اسلام، بلکه برای تحکیم حاکمیت عرب بود. این مقاله هم جالب است: مسلمان شدن اکثر ایرانیان از روی اختیار، گفتاری از عبدالحسین زرینکوب: http://www.adyannet.com/news/12856
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.