افزودن نظر جدید

۱. تعصب و عقل ستیزی در کامنت شما روشن است. هر دلیلی دیگران بیاورند باز هم بر اشتباه خود اصرار دارید. ۲. لطفا پاسخ دهید: استراتژی نظامی هر حکومت توسط حاکمان و نظامیان تعیین میشود. آیا سلمان فارسی جزو حاکمان بود؟ یا جزو نظامیان بود؟ یا یک غیرنظامی؟ ۳. حکومت ساسانی یک حکومت از درون پاشیده و مبتنی بر ظلم و توحش بود. پوسیدگی فکری و عقیدتی و سیاسی از ویژگیهای اصل این حکومت بود. نشانه این امر، عقب نشینیهای پی در پی یزدگرد سوم و عدم حمایت مردم ایران از او بود. به جرأت میتوان گفت بیش از ۹۰ درصد مردم ایران حاضر به حمایت از او نشدند. از سویی دیگر مردم مداین و جندیشاپور و اصفهان و دینور و آذربایجان و قومس و... اکثرا با اعراب صلح کردند. مردم شجاع و دلیر ایران، حاضر شدند سلطه اعراب را بپذیرند ولی از ساسانیان حمایت نکردند. همین نشان میدهد که سخن رستم فرخزاد به سپاهیان ساسانی درست بود که رفتار عرب با مردم ایران، بهتر از رفتار وابستگان حکومت ساسانی با مردم ایران بود. خائن امثال شما هستید که ارازه و خواست پدرانتان در پذیرش اسلام را مورد هجمه قرار میدهید. خائن کسانی مثل شما هستند که بدون داشتن اطلاعات تاریخی قضاوت میکنند. فتوحاتی که سلمان در آن حاضر بود با کمترین خونریزی به صلح انجامید. یعنی ورود ایرانیان به زیر چتر اسلام با کمترین خسارت (همین خسارتها را در مقابل حمله کورش کبیر به اوپیس بگذارید و نتیجه گیری کنید). آیا درک چنین امری برای شما سخت است؟ یقیناً... چون در تعصب و جهل غرق شده اید و حاضر به شنیدن حقایق نیستید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.