افزودن نظر جدید

اگر واقعا طبق نظر شما، یک نفر چنین قابلیتی را داشته است، پس خاک بر سر ایرانیان اون زمان که نتوانستند جلوی یک نفر بایستند...(هرچند که سخن شما درست نیست، و قصدم جسارت نبود) سلمان فارسی فردی بود که واقعیت را درک کرد، و ایرانیان بعد از او هم در ایران، با زور اسلام را قبول نکردند بلکه بنابر کتاب زرتشتیان باورها و آداب دینی آنها نوشته بویس، عده ای بر آیین زرتشت باقی بودند و مراسمات آنرا انجام می دادند و عده ای هم در طول مدت بعد از حمله، اسلام را کم کم قبول کردند.... بعد از حمله اعراب، چندین دفعه ایرانیان می توانستند مستقل شوند و دیگر اسلام را قبول نکنند و به آیین قدیم خود برگردند که خود چنین کاری را انجام ندادند...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.