افزودن نظر جدید

مرغ مورد اشاره مرغ و خروس نیست بفهم شما متن بهرام یشت رو بیار که از مرغ خونگی سخن گفته یا کم سوادی یا دروغگو . فقط از مرغ شاهین نیرومند سخن گفته ودر ضمن حتی ما در شاهنامه فردوسی پر سیمرغ داریم که میتواند نماد آن باشد خوب سوال آیا تو میتونی اثبات کنی که سیمرغ واقعی است . شما گزینشی از روی عمد عمل میکنی در بهرام یشت گفته ایزد بهرام در کالبد شتر بار کش نیرومند و اسب زیبا و چند چیز دیگه ظاهر میشود ایزد بهرام هم ایزد پیروزی است و به طور کلی یشتها در توصیف حماسه ای بیان شده پس برو کمی مطالعه کن بعد جولان بده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.