افزودن نظر جدید

طبق کتاب دینکرت، قضیه ازدواج با محارم، در ورشتمان نسک و بغان نسک اوستای ساسانی آمده بود: https://www.adyannet.com/fa/book/25068
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.