افزودن نظر جدید

بسم الله الرحمن الرحیم 1. صرفاً گاتها ربطی به زرتشت ندارد. این کتاب در گذر تاریخ شدیداً مورد نقصان و زیاده قرار گرفته است. و از طرفی هیچ دلیل عقلی و تاریخی وجود ندارد که نشان دهد این کتاب از سوی زرتشت است. نقدی بر سخنان موبد خورشیدیان درباره ی اعتبار گاتها : http://www.adyannet.com/news/1533 .............................. گاتها ربطی به زرتشت ندارد ... : http://www.adyannet.com/news/1515 ........................ نقدی بر سخن موبد کورش نیکنام درباره ی اعتبار گاتها : http://www.adyannet.com/news/1509 .............................. زیاده در گاتها : http://www.adyannet.com/news/1496 ........................... حذف بخش عظیمی از گاتها در گذر تاریخ : http://www.adyannet.com/news/1470 ........................... اخراجی های گاتها : http://www.adyannet.com/news/1464 ............................... نقدی بر کتابت گاتها ؛ وقتی اهریمن سخنان اهورامزدا را نوشت : http://www.adyannet.com/news/1460
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.