افزودن نظر جدید

چرا بدون تحقیق چرت و پرت نوشتی برادر من یکمی هم سخنان رهبر راچاشنی آن میکنی و خوب کارت را بلدی.... اصلا پائولو کی عرفان نوظهور بوجود آورد؟اصن کتاباشا خوندی؟ تو این سایت همش تهمت؟؟واقعا چطور؟؟اصن هیچی از هیجا نمیدونید بعد به خودتون اجازه میدید با اندک مطالعه تئوری همه جور تهمتی بزنید. در کل هدف کلی این سایت: فقط تشیع اثنی عشریه که ما را به حقیقت محض میرسانه همه ادیان و مذاهب الکیه خدایی ندارند و خدا فقط نزد ماست و به ما اهمیت میده.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.