افزودن نظر جدید

معنیَش ندانسته، بر حمایتش خیزند ! آن معاشران همرنگ، وین محامیان غضبان !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.