افزودن نظر جدید

دوستان با حمله به یکدیگر به مطلقیت خدا نمی رسید اگر ابتدا ء هر مسیر رافرض کنید انتها ی آن خداست هیچکدام از شماها دانا نسیتید که همدیگر را بی سواد فرض می کنید آیا شما می دانید سواد چیست خدا چیست وکیست ..دین چیست .آیا راه رسیدن به خدا . همان بنیان گذار جهان تاریکی و روشنایی را میدانید آیا جهان پس از مرگ را لمس کرده اید . در همه ادیان ایراداتی هست .مطلق فقط خداست .برای مثال در مکه نقطه صفر مسلمین اگر از آسمان به زمین نگاه کنید مظهر فرماسیونری و میعادگاه مسلمین در کنار هم قرار گرفته اند در بحث شما وارد نمی شوم ولی یک فرد عاقل ادیان را مطالعه می کند تا ایرادات خود را ومسیر خود را مشخص کند نه شمشیر بکشد واین را بدانید هر دینی به اقتضا ء زمان خودش ظهور پیدا کرده مثل دین اسلام که جان انسان را باشتر محاسبه می کنند .اصل رسیدن به خداست وجهش به بعد دیگر حالا هر دین که باشد پس به گفته شما صد و بیست وچهار هزار پیامبر نادان بودند وشما عاقل افراط گری در هیچ دینی جایز نیست ما که ادعا می کنیم دین ما ازدینهای دیگر کامل تر است .... نه مطلق باز گوشزد می کنم مطلق فقط خداست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.