افزودن نظر جدید

متاسفم برای کسانیکه حتی سوادکافی هم ندارن ولی ادعای علامگی دارندوباحرفهای مزخرف وسرچهای پشت سرهم وسط بحث به دانستهای اندکشون اضافه میکننوسعی درکوبیدن ایران وایرانی ودارندوبالابردن عرب بادیه نشین.اولاکه خدای بزرگ مردوک شماچندبارمردوکودیدیدوشناخت داریدکه منشومسلک کوروش چه بوده؟مگرنمیگیدخدای بزرگ الله که باسندومدرک اسم بت بزرگ دوران جاهلیته که فرضم بگیریم خدای یکتاست چطورالله یکتاست واسلامیونه الله پرست یکتاپرست هستندبااندک علمواگاهیشون ولی کوروش بزرگ بت پرستش میکرده؟مگرپیامبراسلام که الله راخدامعرفی کردچیزجدیدی اورده بود؟خیرقبل ازپیامبراسلام اسمهایی نظیرعبدالله اسدالله نورالله حبیب الله و...موجودبودن که تمامی شاهدی بربت بودن الله است.نرودمیخ آهنین درسنگ.ازتعصب وبادکردن رگ گردن دوری کنید وبدنبال علمودانش باشیدنه قضاوقدرونوشته شدن سرنوشت بدست خدای نادیده که اگراینطوربودقدرت عقل وانتخاب واراده ای وجودنداشت نه گناهی نه ثوابی.خواهش میکنم بجای گرفتن انگشت بسوی هم کلاه خودتونوقاضی کنید.ایران سربلندایرانی سرفراز
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.