موضوع اول: قرآن از هرگونه تحریف منزّه است

عدم تحریف قرآن
على رغم تبلیغات سوئى که درباره شیعه مى شود، ما معتقدیم قرآنى که امروز در دست ما و در دست همه مسلمانان است، عین آن قرآنى است که بر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)نازل شده و حتّى یک کلمه اضافه و کم نشده است.
در کتاب هاى متعدّدى که در تفسیر، اصول فقه و غیر آن داریم، این مسأله را به وضوح نوشته و با ادلّه عقلى و نقلى اثبات کرده ایم.
ما معتقدیم به اجماع علماى مسلمین اعمّ از شیعه و اهل سنّت، چیزى بر قرآن افزوده نشده و اکثریّت قریب به اتّفاق محقّقان طرفین مى گویند، چیزى هم از آن کاسته نشده است.
افراد بسیار معدودى از هر دو گروه، معتقد به کاسته شدن چیزى از قرآن هستند که سخنان آنها در میان دانشمندان معروف اسلام طرفدارى ندارد.