- موضوعات ده گانه مورد بحث

بخشى از مهمترین موضوعات مورد گفتگو میان ما و آنان 10 مسأله زیر است:
1ـ قرآن از هر گونه تحریف منزّه است.
2ـ تقیّه در کتاب و سنّت.
3ـ عدالت صحابه.
4ـ احترام به قبور بزرگان.
5ـ نکاح موقّت.
6ـ سجده بر زمین.
7ـ جمع میان دو نماز.
8ـ مسح پاها در وضو.
9ـ بسم الله جزء سوره حمد است.
10ـ توسّل به اولیاء الله.