115ـ بناء و گچ كارى قبور

سؤال 115:
 آيا صحيح است که قبر امام زهري گچ کاري و بنائي شده بود چنانچه ذهبي مي گويد(266)يجصص القبور؟؟(267)
و اگر تجيصيص جايز است پس چرا به شيعه نسبت به بناء بر قبور ايراد مي گيريم؟ آيا الان روي قبر امام بخاري در شهر خوقند نباء و ساختمان نيست و آيا قبر حضرت رسول الله ـ صلي الله عليه و سلّم ـ و خليفه اول و ثاني ـ رضي الله عنهما ـ به مقدار يک متر از زمين بالاتر، و روي آن ساختمان نيست؟