113ـ قصه حمار يعفور

سؤال 113:
آيا صحيح است که مي گويند قصه حمار «يعفور» و سخن گفتن آن، با پيامبر ـ صلي الله عليه و سلّم ـ در کتابهاي ما نيز وجود دارد. بنابراين چرا ما به شيعه ايراد مي گيريم و وجود اين جريان را در کافي آنان، دليل بر ضعف تمامي روايات کافي بدانيم(263)روايت را ضعيف مي دانند.