98ـ آداب معاويه به هنگام اداء خطبه

سؤال 98:
 آيا صحيح است که مي گويند حضرت معاويه هنگام ايراد خطبه و سخنراني و به هنگاميکه روي منبر نشسته بود اخراج ريح مي کرده و باد معده سر مي داد؟ چنانچه زمخشري به اين نکته اشاره کرده است؟
«روزي به هنگام ايراد سخنراني ـ روي منبر ـ بادي ول کرد. و سپس براي توجيه اين کار مؤدبانه خود گفت: اي مردم خداوند عز وجل بدن ما را آفريده و در آن باد قرار داده، و انسانها نمي توانند از در رفتن آن جلوگيري کنند. ناگهان يکي از حاضران ـ به نام صعصعة بن صوحان ـ گفت: آري ولي جاي اين کار در توالت و دستشويي است نه روي منبر. چون بدعت است،(226)