87ـ يكى از اختصاصات پيامبر اكرم ـ صلى الله عليه و سلّم ـ

سؤال 87:
آيا صحيح است که مي گويند از اختصاصات پيامبر اکرم اين است که فرزندان دخترش به ايشان نسبت داده مي شوند: إنَّ اللّه جعل ذريتي في صلب علي(رضي الله عنه)چنانچه قلقشندي(204)
ولي مي بينيم بعضي از رواة حديث ـ که از نظر ما اهل سنت و جماعت ثقه هستند ـ به حسنين دشنام و سب مي کنند. و بعضي از تابعين و صحابه در قتل آن دو سبط نقش داشته و در عين حال هيچ نقطه ضعفي براي آنان شمرده نمي شود؟.
مثلا: در باره عمربن سعد، عجلي مي گويد: «هو تابعي ثقة. وهو الذي قتل الحسين»(205)