43ـ روايات ابوهريره و توهين به پيامبران

سؤال 43:
آيا صحيح است که ابوهريره رواياتي را در قدح و تنقيص و کوچک کردن مقام انبياء نقل کرده و بخاري آنرا در صحيح خود نقل مي کند؟ براي نمونه:
1 ـ حضرت ابراهيم سه بار دروغ گفته (نعوذ بالله)،لم يکذب ابراهيم إلاّ ثلاث کذبات(95)
فخر رازي مي گويد: کسي به أنبياء خدا دروغ را نسبت نمي دهد مگر زنديق باشد. لا يحکم بنسبة الکذب إليهم إلاّ الزنديق(96) و در جاي ديگر مي گويد: نسبت دروغ به راوي حديث ـ أبوهريره ـ آسانتر از نسبت آن به خليل الرحمن است(97)
2 ـ ابوهريره مي گويد: حضرت موسي پس از غسل کردن در آب لخت و عريان در جمع بني اسرائيل حاضر شد، و تمامي بدن او مکشوف بود، به گونه اي که عورت او هم ـ نعوذ بالله ـ ديده شد و اتهام به بيماري ادره ـ قُر بودن ـ او نيز دفع شد.
فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله، وأبرأهُ مما يقولون(98)