41ـ كعب الاحبار عامل رواج اسرائيليات

سؤال 41:
مي گويند کعب الاحبار يهودي که بسيار مورد اعتماد حکومت در دوران خليفه دوم(رضي الله عنه) و حکومت امويان بود، پس از اظهار اسلام، بر قراءت تورات و ترويج آن مداوم بوده. و او يکي از متّهمان اصلي نفوذ اسرائيليات در تفسير قرآن بوده و چنانچه ابن کثير(82)حنفي(83)
امام ذهبي مي گويد: کان يحدِّثهم عن الکتب الإسرائيلية(84)صحابه از کتابها و روايات إسرائيليات ـ که معمولا کذب و خلاف واقع است ـ نقل مي کرد.