38ـ امام زهرى و مالك و هوادارى از بنى اميه و دشمنى با على

سؤال 38:
آيا صحيح است که مي گويند امام زهري و امام مالک از دشمنان حضرت علي و هواداران بني اميه بودند، و لذا فضائل حضرت را مخفي کرده و حتي يک فضيلت در باره ايشان روايت نکرده اند؟ چنانچه ابن حبان و ابن عساکر، به اين حقيقت تلخ اشاره کرده اند.
1 ـ ابن حبان مي گويد: «ولستُ أحفظ لمالک ولا للزهري فيما رويا من الحديث شيئاً من مناقب علي(رضي الله عنه)»(68)
2 ـ ابن عساکر: «.. عن جعفر بن ابراهيم الجعفري، قال: کنت عند الزهري أسمع منه، فاذا عجوز قد وقفت عليه، فقالت: يا جعفري، لا تکتب عنه فإنّه مال إلي بني امية وأخذ جوائزهم، فقلت: من هذه؟ قال: أختي خرفت، قالت: خرفتَ أنتَ کتمتَ فضائل آل محمد».(69)
جعفر جعفري مي گويد: از زهري حديث سماع مي کردم. ناگهان زن کهن سالي آمده و گفت: اي جعفري از زهري حديث نقل نکن. چون به بني اميّه تمايل يافته، و جوائزشان را دريافت کرده گفتم: اين زن کيست؟ زهري گفت: خواهر من است و خرفت ـ ديوانه ـ شده است.
آن زن در پاسخ گفت: تو خرفت ـ ديوانه ـ شده اي زيرا که فضائل آل محمد را کتمان و پنهان مي کني!
3 ـ کعبي نيز در کتاب خود مي گويد: زهري هوادار بني مروان بوده و هرگز از فضائل علي چيزي نقل نکرده است.(70)
آيا کساني که با فضائل آل محمد سر جنگ دارند و به اصطلاح مبغض علي و اهل بيت پيامبر بوده و طرفدار رژيمهاي ظالم اموي و عباسي هستند، مي توانند اسطوانه هاي حديث و فقه و ائمه مذهب شمرده شوند؟
و حال آنکه ذهبي از ابوسعيد و جابر نقل مي کند که مي گويند: ما کنّا نعرف منافقي هذه الأُمة الا ببغضهم علياً(71)