26ـ آهسته خواندن «بسم الله» در نماز از بدعتهاى امويان

سؤال 26:
آيا صحيح است که مي گويند: آهسته خواندن «بسم اللّه الرحمن الرحيم» از بدعتهاي امويان است و بر خلاف سنت است چنانچه زهري تصريح کرده و ابوهريره(45)بيت جهر به آن داشتند و در زمان پيامبر ـ صلي الله عليه و سلّم ـ در نماز نام خداوند، به طور آهسته و باصطلاح به إخفات گفته نمي شد. و به گفته فخر رازي بطور تواتر و يقين، حضرت علي به طور جهر و علني تسميه را بجا مي آورد(46)
زهري مي گويد: اوّل من قرأ «بسم اللّه الرحمن الرحيم» سرّاً بالمدينة عمروبن سعيد بن العاص(47)نماز آهسته خواند.