14ـ آيا جبرئيل در آوردن وحى اشتباه كرده

سؤال 14:
آيا صحيح است که ما براي کم کردن از بار شبهه پيشين، به شيعه نسبت داديم که ـ نعوذ باللّه ـ ، مي گويند: جبرئيل در رساندن وحي اشتباه کرده، و قرار بود که بر علي(رضي الله عنه) نازل شود، ولي اشتباها وحي را بر پيامبر فرود آورد. در حاليکه در هيچ يک از کتابهاي شيعه آورده نشده.. و اين مطلب را براي اولين بار عامر شعبي که جزء مخالفين و دشمنان حضرت علي(رضي الله عنه) و شيعيان او بود. به شيعه نسبت داده و ابن عبد ربه از او نقل مي کند.(26)