12ـ امام بخارى و نواصب

سؤال 12:
آيا درست است (آنچه گفته مي شود) که امام بخاري جزء نواصب و دشمنان اهل بيت پيامبر اکرم است؟چون او از نواصب و کسانيکه به حضرت علي دشنام مي دادند حديث روايت مي کند. همانند حريز بن عثمان حمصي که هر صبح و شام هفتاد مرتبه حضرت علي را لعن مي کرد.(16)(17)وثوربن يزيد حمصي(18)(19)ثعلبي که حسنين را سب مي کرد(20)بيت پيامبر بوده و آنان را در شعر و سروده هاي خود استهزاء مي کرد(21)عمران بن حطان مدح کننده قاتل حضرت علي(رضي الله عنه)(22)حازم(23)هستند که امام بخاري در صحيح خود از آنان حديث نقل مي کند در حاليکه حتي يک حديث از امام جعفر بن محمد(رضي الله عنه)که از نظر ـ ما اهل سنت ـ بسيار محترم و داراي جايگاه عظيم است نقل نمي کند.