12- درخواست شفاعت از شافعان راستين

درخواست شفاعت از شافعان راستين ازعصر پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله وسلم)تا به امروز، عمل رايجى در ميان مسلمانان است و هيچ يك از دانشمندان اسلام درخواست شفاعت از شافعان واقعى را رد نكرده است، جز دو نفر.

1.ابن تيميه در آغاز قرن هشتم.
2. محمد بن عبدالوهاب در نيمه هاى قرن دوازدهم.

هر دو نفر درخواست شفاعت از شافعان راستين را ممنوع اعلام كرده اندمى گويند: پيامبران و فرشتگان و اولياى الهى در روز رستاخيز حق شفاعت دارند، ولى بايد شفاعت را از مالك شفاعت و اذن دهنده او كه خدا باشد، درخواست كرد، و چنين گفت: پروردگارا، پيامبر و ديگر بندگان صالح خود را، در روز رستاخيز شفيع ما قرار بده، و ما حق نداريم كه بگوييم اى پيامبر در حق ما شفاعت بنما.(1)

ما پيش از آنكه به دلايل مانعان از درخواست شفاعت بپردازيم،به تشريح دلايل جواز آن، از كتاب و سنت مى پردازيم.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 . كشف الشبهات:16.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------